Archiwum kategorii: Alimenty

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Ostatnio jeden z przyjaciół zadał mi pytanie „Czy w chwili ukończenia przez jego syna 18 lat wygaśnie nałożony na niego jako ojca obowiązek alimentacyjny”. Odpowiedź na to pytanie była przecząca.
Uzyskanie przez dziecko pełnoletniości nie powoduje, że obowiązek alimentacyjny rodziców wygaśnie. Obowiązek alimentacyjny rodziców dotyczy dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Pamiętajmy jednak, że chodzi tutaj wyłącznie o dochody z majątku dziecka, takie jak np. czynsz, odsetki. Nie jest jednak brana pod uwagę wartość majątku dziecka, gdyż skład tego majątku powinien pozostać niezmieniony.
Na rodzicu zobowiązanym do płacenia alimentów na rzecz dziecka obowiązek ten ciąży nawet po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, chyba że świadczenia te wiążą się z nadmiernym dla rodzica uszczerbkiem lub jeśli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się.
W takim wypadku obowiązany do płacenia alimentów może wytoczyć powództwo domagając się uchylenia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka pełnoletniego.
Jak sporządzić pozew w takiej sprawie? W pierwszej kolejności, jak w każdym piśmie procesowym, należy wskazać sąd właściwy do rozpoznania tej sprawy. Sprawy alimentacyjne rozpatrywane są zawsze przez sądy rejonowe – wydziały rodzinne i nieletnich. Pozew należy więc wnieść do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, czyli osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów. Następnie należy wskazać strony powstępowania. Powodem w takiej sprawie będzie osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, natomiast pozwanym będzie uprawniony do alimentów. Wskazując strony postępowania należy podać ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania. Ponadto powód musi wskazać także swój numer PESEL. W pozwie należy również określić wartość przedmiotu sporu. W przypadku pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wartość przedmiotu sporu stanowi iloczyn miesięcznej kwoty alimentów (np. 400 zł) oraz 12 miesięcy, czyli w tym wypadku w.p.s. wynosi 4.800 zł. Od tej wartości należy uiścić opłatę od pozwu w wysokości 5%, czyli zgodnie z moim przykładem będzie to kwota 240,00 zł. W pozwie należy wskazać czego i od kogo żądamy. Musimy uzasadnić swoje żądanie oraz powołać dowody na poparcie swoich racji. Jeżeli będziemy domagali się przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków to należy podać w pozwie ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania, a także wskazać na jaką okoliczność mają być przesłuchani. Należy również pamiętać, iż pozew musi zostać podpisany, a do sądu składamy jego oryginał wraz z odpisem pozwu oraz załączników dla strony przeciwnej.
Dla ułatwienia zamieszczam poniżej wzór takiego pozwu.

Do pobrania: wzór pozwu o uchylenie alimentów

Alimenty od męża, alimenty od żony

Rozszerzając wpis dotyczący rozwodu opiszę jak uzyskać alimenty od małżonka.
Uzyskanie alimentów od małżonka możliwe jest zarówno w wyroku rozwodowym, jak i w odrębnym postępowaniu. Orzeczenie o alimentach może mieć miejsce w wyroku rozwodowym jedynie na wyraźne żądanie jednego z małżonków.
Powstanie obowiązku alimentacyjnego między małżonkami zależy od tego, kto ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego. W przypadku, kiedy żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego , alimentów może żądać małżonek winny od małżonka drugiego również winnego lub małżonek niewinny od małżonka również niewinnego.

W przypadku, kiedy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, tylko małżonek niewinny może żądać alimentów od małżonka winnego. Małżonkowi, któremu została przypisana wina za rozpad pożycia małżeńskiego nie przysługują alimenty.

W sytuacji, kiedy żaden z małżonków nie został uznanym za wyłącznie winnego rozpadu więzi emocjonalnej, fizycznej i ekonomicznej między małżonkami, oboje byli małżonkowie mogą żądać od siebie nawzajem alimentów.

Warunkami istnienia takiego obowiązku są brak wyłącznej winy jednego z małżonków, niedostatek małżonka ubiegającego się o alimenty i możliwości zarobkowo – finansowe zobowiązanego do płacenia alimentów małżonka.

Uprawnionym do wystąpienia z żądaniem płacenia alimentów jest małżonek, który znajduje się w niedostatku. Stan niedostatku, to stan, w którym małżonek nie jest w stanie zaspokoić wszystkich, lub nawet części, swoich uzasadnionych potrzeb.

Jeśli jednak jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może orzec, że małżonek winny ma obowiązek płacić alimenty.

W przypadku tego obowiązku, alimenty mają zaspokoić usprawiedliwione potrzeby małżonka niewinnego. Nie wymaga się, aby małżonek niewinny znajdował się w niedostatku. Wystarczy, aby rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Sąd orzekając o zasądzeniu alimentów porównuje, sytuację materialną małżonka niewinnego, z jego sytuacją, sprzed orzeczenia rozwodu.