Archiwum kategorii: Rodzina

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Ostatnio jeden z przyjaciół zadał mi pytanie „Czy w chwili ukończenia przez jego syna 18 lat wygaśnie nałożony na niego jako ojca obowiązek alimentacyjny”. Odpowiedź na to pytanie była przecząca.
Uzyskanie przez dziecko pełnoletniości nie powoduje, że obowiązek alimentacyjny rodziców wygaśnie. Obowiązek alimentacyjny rodziców dotyczy dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Pamiętajmy jednak, że chodzi tutaj wyłącznie o dochody z majątku dziecka, takie jak np. czynsz, odsetki. Nie jest jednak brana pod uwagę wartość majątku dziecka, gdyż skład tego majątku powinien pozostać niezmieniony.
Na rodzicu zobowiązanym do płacenia alimentów na rzecz dziecka obowiązek ten ciąży nawet po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, chyba że świadczenia te wiążą się z nadmiernym dla rodzica uszczerbkiem lub jeśli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się.
W takim wypadku obowiązany do płacenia alimentów może wytoczyć powództwo domagając się uchylenia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka pełnoletniego.
Jak sporządzić pozew w takiej sprawie? W pierwszej kolejności, jak w każdym piśmie procesowym, należy wskazać sąd właściwy do rozpoznania tej sprawy. Sprawy alimentacyjne rozpatrywane są zawsze przez sądy rejonowe – wydziały rodzinne i nieletnich. Pozew należy więc wnieść do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, czyli osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów. Następnie należy wskazać strony powstępowania. Powodem w takiej sprawie będzie osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, natomiast pozwanym będzie uprawniony do alimentów. Wskazując strony postępowania należy podać ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania. Ponadto powód musi wskazać także swój numer PESEL. W pozwie należy również określić wartość przedmiotu sporu. W przypadku pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wartość przedmiotu sporu stanowi iloczyn miesięcznej kwoty alimentów (np. 400 zł) oraz 12 miesięcy, czyli w tym wypadku w.p.s. wynosi 4.800 zł. Od tej wartości należy uiścić opłatę od pozwu w wysokości 5%, czyli zgodnie z moim przykładem będzie to kwota 240,00 zł. W pozwie należy wskazać czego i od kogo żądamy. Musimy uzasadnić swoje żądanie oraz powołać dowody na poparcie swoich racji. Jeżeli będziemy domagali się przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków to należy podać w pozwie ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania, a także wskazać na jaką okoliczność mają być przesłuchani. Należy również pamiętać, iż pozew musi zostać podpisany, a do sądu składamy jego oryginał wraz z odpisem pozwu oraz załączników dla strony przeciwnej.
Dla ułatwienia zamieszczam poniżej wzór takiego pozwu.

Do pobrania: wzór pozwu o uchylenie alimentów

Alimenty od męża, alimenty od żony

Rozszerzając wpis dotyczący rozwodu opiszę jak uzyskać alimenty od małżonka.
Uzyskanie alimentów od małżonka możliwe jest zarówno w wyroku rozwodowym, jak i w odrębnym postępowaniu. Orzeczenie o alimentach może mieć miejsce w wyroku rozwodowym jedynie na wyraźne żądanie jednego z małżonków.
Powstanie obowiązku alimentacyjnego między małżonkami zależy od tego, kto ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego. W przypadku, kiedy żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego , alimentów może żądać małżonek winny od małżonka drugiego również winnego lub małżonek niewinny od małżonka również niewinnego.

W przypadku, kiedy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, tylko małżonek niewinny może żądać alimentów od małżonka winnego. Małżonkowi, któremu została przypisana wina za rozpad pożycia małżeńskiego nie przysługują alimenty.

W sytuacji, kiedy żaden z małżonków nie został uznanym za wyłącznie winnego rozpadu więzi emocjonalnej, fizycznej i ekonomicznej między małżonkami, oboje byli małżonkowie mogą żądać od siebie nawzajem alimentów.

Warunkami istnienia takiego obowiązku są brak wyłącznej winy jednego z małżonków, niedostatek małżonka ubiegającego się o alimenty i możliwości zarobkowo – finansowe zobowiązanego do płacenia alimentów małżonka.

Uprawnionym do wystąpienia z żądaniem płacenia alimentów jest małżonek, który znajduje się w niedostatku. Stan niedostatku, to stan, w którym małżonek nie jest w stanie zaspokoić wszystkich, lub nawet części, swoich uzasadnionych potrzeb.

Jeśli jednak jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może orzec, że małżonek winny ma obowiązek płacić alimenty.

W przypadku tego obowiązku, alimenty mają zaspokoić usprawiedliwione potrzeby małżonka niewinnego. Nie wymaga się, aby małżonek niewinny znajdował się w niedostatku. Wystarczy, aby rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Sąd orzekając o zasądzeniu alimentów porównuje, sytuację materialną małżonka niewinnego, z jego sytuacją, sprzed orzeczenia rozwodu.

 

Rozdzielność majątkowa

Do pobrania: pozew o rozdzielność majątkową

Małżonkowie z różnych powodów decydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej. Niekiedy jest to następstwo separacji, ale w wielu wypadkach jest to wspólna decyzja małżonków w celu zabezpieczenia majątku w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez jedno z nich.

Rozdzielność majątkowa to ustrój majątkowy małżeński, który charakteryzuje się tym, że nie występuje w nim majątek wspólny małżonków, lecz jedynie dwa majątki osobiste, z których każdy należy do jednego z małżonków. Są one odrębne od siebie w sensie prawnym. Każde z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.

Sytuacja taka nie wyklucza jednak możliwości wspólnego nabywania przez małżonków różnego rodzaju praw (np. własności mieszkania, samochodu itp.). Przedmioty te należą wówczas do małżonków na zasadach współwłasności. Każde z małżonków ma prawo do określonego udziału w nabytej rzeczy.

Rozdzielność majątkową można ustanowić w dwojaki sposób.  Może powstać przed zawarciem małżeństwa. W tym celu trzeba spisać u notariusza umowę majątkową małżeńską. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby rozdzielność wprowadzić po ślubie. Aby to zrobić, wystarczy zawrzeć przed notariuszem umowę majątkową albo wnieść pozew do sądu.

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA PRZED NOTARIUSZEM

W przypadku umowy zawieranej przed notariuszem niezbędne jest zgodne oświadczenie woli obu stron. W przypadku braku zgody jednego z małżonków notariusz nie ma prawa ustanowić rozdzielności majątkowej. W umowie zakreśla się również termin, od którego umowa ta ma obowiązywać, choć zazwyczaj za jej początek przyjmuje się dzień podpisania umowy.

Od 20 stycznia 2005 r., udając się do notariusza w celu umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, małżonkowie mogą wybrać system umownej rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. W zasadzie nie różni się on niczym od klasycznej rozdzielności majątkowej. Jej odmienność ujawnia się dopiero w momencie ustania małżeństwa lub ustania rozdzielności majątkowej (np. w drodze zawarcia umowy ustanawiającej wspólność). Wówczas możliwe jest żądanie wyrównania różnicy w dorobkach (w przyroście wartości majątków) między małżonkami, czyli małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka (bo np. prowadził dom, wychował dzieci, stan jego zdrowia nie pozwalał mu osiągać wyższych dochodów), może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa. Wyrównania dorobków mogą dokonać umownie sami małżonkowie. Jeśli jednak nie dojdą w tym zakresie do porozumienia, wówczas rozstrzygnie za nich sąd.

Co istotne, w notarialnej umowie małżeńskiej można nie tylko wprowadzić rozdzielność, ale również dokonać podziału majątku wspólnego. W takiej sytuacji małżonkowie  powinni określić, jakie przedmioty stanowią ich majątek wspólny i jaka jest ich wartość, oraz dokonać zgodnego ich podziału.

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA PRZED SĄDEM
Ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd można domagać się wówczas, gdy między małżonkami nie ma zgody co do tej kwestii i nie można tego zrobić w drodze umowy przed notariuszem. Żądanie takie musi być uzasadnione ważnymi powodami. W praktyce będą to sytuacje natury majątkowej polegające na: trwonieniu majątku wspólnego na skutek hulaszczego trybu życia, alkoholizmu, rażącej niegospodarności itp., uchylaniu się od pomnażania i utrzymywania substancji majątku wspólnego albo też zatrzymaniu tego majątku wyłącznie dla siebie i niedopuszczeniu współmałżonka do korzystania z niego. Mogą to być także okoliczności o charakterze niemajątkowym, np. faktyczna separacja małżonków, zaistnienie podstaw do domagania się rozwodu itp. Ważnych powodów nie stanowią natomiast okoliczności niezawinione przez małżonka bądź niezależne od jego woli, np. długotrwała choroba.
Zniesienie wspólności majątkowej może nastąpić tylko w czasie trwania małżeństwa, gdy istnieje między małżonkami wspólność majątkowa.
Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W związku z tym sąd ma obowiązek w sentencji wyroku oznaczyć dokładnie datę (dzień, miesiąc, rok), w której powstanie rozdzielność majątkowa.

Pozew w sprawie ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej trzeba skierować do wydziału rodzinnego sądu rejonowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej (czyli tej, której zachowanie jest przyczyną wprowadzenia rozdzielności), a gdy i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda, czyli osoby, która domaga się wprowadzenia rozdzielności.

Niekiedy, w szczególności w przypadku małżeństw, w których jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, warto rozważyć ustanowienie rozdzielności majątkowej w drodze umowy przed notariuszem. Może to uchronić majątek osobisty współmałżonka w czasie egzekucji długów przedsiębiorcy.

Załączam wzór pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej:

pozew o rozdzielność majątkową