Archiwa tagu: porady prawne

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Ostatnio jeden z przyjaciół zadał mi pytanie „Czy w chwili ukończenia przez jego syna 18 lat wygaśnie nałożony na niego jako ojca obowiązek alimentacyjny”. Odpowiedź na to pytanie była przecząca.
Uzyskanie przez dziecko pełnoletniości nie powoduje, że obowiązek alimentacyjny rodziców wygaśnie. Obowiązek alimentacyjny rodziców dotyczy dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Pamiętajmy jednak, że chodzi tutaj wyłącznie o dochody z majątku dziecka, takie jak np. czynsz, odsetki. Nie jest jednak brana pod uwagę wartość majątku dziecka, gdyż skład tego majątku powinien pozostać niezmieniony.
Na rodzicu zobowiązanym do płacenia alimentów na rzecz dziecka obowiązek ten ciąży nawet po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, chyba że świadczenia te wiążą się z nadmiernym dla rodzica uszczerbkiem lub jeśli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się.
W takim wypadku obowiązany do płacenia alimentów może wytoczyć powództwo domagając się uchylenia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka pełnoletniego.
Jak sporządzić pozew w takiej sprawie? W pierwszej kolejności, jak w każdym piśmie procesowym, należy wskazać sąd właściwy do rozpoznania tej sprawy. Sprawy alimentacyjne rozpatrywane są zawsze przez sądy rejonowe – wydziały rodzinne i nieletnich. Pozew należy więc wnieść do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, czyli osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów. Następnie należy wskazać strony powstępowania. Powodem w takiej sprawie będzie osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, natomiast pozwanym będzie uprawniony do alimentów. Wskazując strony postępowania należy podać ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania. Ponadto powód musi wskazać także swój numer PESEL. W pozwie należy również określić wartość przedmiotu sporu. W przypadku pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wartość przedmiotu sporu stanowi iloczyn miesięcznej kwoty alimentów (np. 400 zł) oraz 12 miesięcy, czyli w tym wypadku w.p.s. wynosi 4.800 zł. Od tej wartości należy uiścić opłatę od pozwu w wysokości 5%, czyli zgodnie z moim przykładem będzie to kwota 240,00 zł. W pozwie należy wskazać czego i od kogo żądamy. Musimy uzasadnić swoje żądanie oraz powołać dowody na poparcie swoich racji. Jeżeli będziemy domagali się przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków to należy podać w pozwie ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania, a także wskazać na jaką okoliczność mają być przesłuchani. Należy również pamiętać, iż pozew musi zostać podpisany, a do sądu składamy jego oryginał wraz z odpisem pozwu oraz załączników dla strony przeciwnej.
Dla ułatwienia zamieszczam poniżej wzór takiego pozwu.

Do pobrania: wzór pozwu o uchylenie alimentów

Alimenty od męża, alimenty od żony

Rozszerzając wpis dotyczący rozwodu opiszę jak uzyskać alimenty od małżonka.
Uzyskanie alimentów od małżonka możliwe jest zarówno w wyroku rozwodowym, jak i w odrębnym postępowaniu. Orzeczenie o alimentach może mieć miejsce w wyroku rozwodowym jedynie na wyraźne żądanie jednego z małżonków.
Powstanie obowiązku alimentacyjnego między małżonkami zależy od tego, kto ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego. W przypadku, kiedy żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego , alimentów może żądać małżonek winny od małżonka drugiego również winnego lub małżonek niewinny od małżonka również niewinnego.

W przypadku, kiedy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, tylko małżonek niewinny może żądać alimentów od małżonka winnego. Małżonkowi, któremu została przypisana wina za rozpad pożycia małżeńskiego nie przysługują alimenty.

W sytuacji, kiedy żaden z małżonków nie został uznanym za wyłącznie winnego rozpadu więzi emocjonalnej, fizycznej i ekonomicznej między małżonkami, oboje byli małżonkowie mogą żądać od siebie nawzajem alimentów.

Warunkami istnienia takiego obowiązku są brak wyłącznej winy jednego z małżonków, niedostatek małżonka ubiegającego się o alimenty i możliwości zarobkowo – finansowe zobowiązanego do płacenia alimentów małżonka.

Uprawnionym do wystąpienia z żądaniem płacenia alimentów jest małżonek, który znajduje się w niedostatku. Stan niedostatku, to stan, w którym małżonek nie jest w stanie zaspokoić wszystkich, lub nawet części, swoich uzasadnionych potrzeb.

Jeśli jednak jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może orzec, że małżonek winny ma obowiązek płacić alimenty.

W przypadku tego obowiązku, alimenty mają zaspokoić usprawiedliwione potrzeby małżonka niewinnego. Nie wymaga się, aby małżonek niewinny znajdował się w niedostatku. Wystarczy, aby rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Sąd orzekając o zasądzeniu alimentów porównuje, sytuację materialną małżonka niewinnego, z jego sytuacją, sprzed orzeczenia rozwodu.

 

Jak odzyskać swoje pieniądze?

Jak odzyskać swoje pieniądze?

Nie ma co ukrywać, że czasy są trudne… Coraz więcej osób fizycznych oraz firm ma problemy finansowe. Niestety kontakty biznesowe między przedsiębiorcami tworzą obieg zamknięty. Wystarczy, że jedna firma zalega z płatnościami wobec drugiej, wtedy ta traci płynność finansową i odwleka zapłatę w stosunku do swoich wierzycieli. Niektórzy mogą cierpliwie czekać na zapłatę od dłużnika, a dla tych, którzy nie mogą sobie na taki luksus pozwolić- mam kilka rad jak postępować w takiej sytuacji.

Podstawą jest zgromadzenie wszelkiej dokumentacji, na podstawie której będziemy mogli dochodzić swoich praw. Mianowicie: faktury, umowy, korespondencja z dłużnikiem, pisemne zobowiązania dłużnika do spłaty należności itp.  Zanim wystąpimy na drogę sądową musimy wyczerpać drogę pozasądową, a mianowicie musimy wezwać dłużnika do zapłaty zaległej kwoty (możemy dodać do tego kwotę skapitalizowanych odsetek). W takim wezwaniu należy wyznaczyć termin do zapłaty oraz poinformować o tym, że w przypadku braku zapłaty wystąpimy na drogę sądową.  Oczywiście takie pismo należy wysłać dłużnikowi listem poleconym (najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Jeżeli dłużnik nie zareaguje na takie wezwanie wówczas możemy złożyć pozew do Sądu. W przypadku dochodzenia należności wynikającej ze stosunków między przedsiębiorcami, właściwy będzie Sąd gospodarczy. W zależności od wartości przedmiotu sporu będzie to sąd rejonowy (do 75 tysięcy złotych) lub okręgowy(powyżej 75 tysięcy złotych). Zasadą jest wytaczanie powództwa przed sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (od tej zasady są odstępstwa- zachęcam do lektury przepisów kodeksu postępowania cywilnego).

Jak napisać pozew? to naprawdę nie jest takie trudne jak się wydaje:) Jeżeli roszczenie wynika z umowy i wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł wówczas sprawa ma charakter uproszczony i pozew musimy złożyć na formularzu urzędowym P. Również roszczenia o zapłatę czynszu za najem lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu w spółdzielni (niezależnie od wartości przedmiotu sporu) mogą być dochodzone w postępowaniu uproszczonym. Taki formularz trzeba wypełnić bardzo dokładnie według wskazówek w nim zamieszczonych. Bardzo ważne jest podanie wszystkich wniosków dowodowych już w pozwie, ponieważ podane później mogą nie zostać przez sąd uwzględnione. Oczywiście pozew należy podpisać oraz dołączyć do niego wszystkie dokumenty oraz wezwanie do zapłaty wraz z dowodem nadania oraz (jeżeli takowe posiadamy)zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pozew  wraz ze wszystkimi załącznikami musi zostać złożony w 2 egzemplarzach(chyba, że jest więcej niż 1 pozwany- wówczas dołączamy tyle egzemplarzy ilu jest pozwanych oraz jeden dla sądu).

Granica 10.000 zł ma również znaczenie przy określaniu wysokości opłaty, którą musimy uiścić składając pozew. Jednak o tym napiszę więcej w kolejnych wpisach- a jeżeli komuś zależy na czasie to odsyłam do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:)

Istotne jest również prawidłowe oznaczenie naszego żądania. W wielu przypadkach stan faktyczny sprawy jest tak oczywisty i wynika z dołączonych do pozwu dokumentów, że nie ma potrzeby prowadzenia postępowania w trybie zwykłym i wyznaczania rozprawy. Wówczas ważne jest abyśmy w pozwie od razy wskazali, że wnosimy o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym sąd może wydać tylko wówczas gdy stan faktyczny sprawy nie budzi wątpliwości, gdy pozwany uznał swój dług (najczęściej podpis na fakturze lub pisemne uznanie długu, prośba o rozłożenie na raty etc.) i gdy powód wyraźnie wnosi o wydanie nakazu w postępowaniu nakazowym. Gdy stan sprawy nie budzi wątpliwości, a pozwany nie uznał swojego zadłużenia wobec powoda lub gdy w pozwie nie ma żądania wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym- sprawa zostaje skierowana do postępowania upominawczego. Jeżeli jednak okoliczności sprawy budzą wątpliwości to sprawa będzie rozpoznawana w trybie zwykłym. Najkorzystniejszym dla powoda rozwiązaniem jest postępowanie nakazowe, ewentualnie upominawcze, ponieważ jest szybsze i tańsze niż postępowanie w trybie zwykłym.

Dla ułatwienia udostępniam Wam formularz urzędowy P do wypełnienia, wzór pozwu składanego w „normalnej” formie oraz wzór wezwania do zapłaty:)

Pozdrawiam i życzę powodzenia w odzyskiwaniu tego co się wam należy:))))