Archiwa tagu: rozwód

Rozwód

Niewątpliwie samo podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa jest trudne i bolesne, jednak nawet w takich chwilach warto dołożyć wszelkich starań, aby przygotować się do procesu rozwodowego jak najlepiej.

Dla osób, które chcą aby wyrok rozwodowy zapadł jak najszybciej, najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Należy jednak pamiętać, że takie orzeczenie nie pozwoli na ubieganie się o alimenty od byłego małżonka. Jeżeli strony procesu jeszcze przed wniesieniem pozwu do sądu (bez orzekania o winie) uzgodnią wszelkie szczegóły związane z opieką nad wspólnymi dziećmi i podziałem majątku, wyrok może zostać wydany już na pierwszej rozprawie. W przypadku wniesienia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie należy liczyć się z długim postępowaniem sądowym. Sąd będzie wysłuchiwał zawnioskowanych świadków oraz strony procesu, oceniał dowody oraz rozstrzygał o tym, kto przyczynił się do rozpadu związku małżeńskiego. Taki proces nie zakończy się po przeprowadzeniu pierwszej rozprawy, a kolejne terminy będą wyznaczane za kilka miesięcy.

Od pozwu o rozwód pobiera się opłatę stałą w wysokości 600 zł. Połowa tej opłaty zostanie zwrócona przez sąd z urzędu po uprawomocnieniu się wyroku w przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie.

Z żądaniem orzeczenia rozwodu może wystąpić każdy z małżonków, jeżeli nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Należy mieć na uwadze, że nawet rzadkie tylko stosunki fizyczne między małżonkami będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny. Ale nawet gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia Sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Należy pamiętać także, że rozwód jest niedopuszczalny jeżeli wnosi o niego małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub gdy odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzygnie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków, a także o kontaktach rodziców z dziećmi. Ponadto Sąd orzeknie w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Sąd oczywiście uwzględni przy tym porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dziećmi po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dzieci.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Co ważne małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Kluczową kwestią przy domaganiu się alimentów od byłego małżonka poza jego winą jest istnienie niedostatku. Gdy alimentów domaga się małżonek winny rozkładu pożycia od drugiego z małżonków, także winnego, sąd uwzględni powództwo bez względu na stopień winy małżonka żądającego alimentów. Nie może żądać alimentów małżonek winny powstania rozkładu od byłego małżonka, któremu nie przypisano winy. Należy jednak pamiętać, że obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Pliki do pobrania

pozew rozwodowy.doc 

pozew rozwodowy.docx

pozew rozwodowy.pdf