Archiwa tagu: spadek

Prawo spadkowe po ważnych zmianach

Prawo spadkowe po ważnych zmianach.

Często spotykam się z sytuacją, że osoby starsze nie zastanawiają się co się stanie z ich majątkiem po ich śmierci. Co więcej niestety niezwykle często dochodzi do sytuacji, że takie osoby zaciągają dość wysokie zobowiązania, które nierzadko w chwili ich śmierci nie zostają spłacone.

Gdy majątek spadkodawcy jest zadłużony długi przechodzą z osoby zmarłej na jego spadkobierców – najczęściej są nimi dzieci i małżonek. Do dnia 18 października 2015 r. obowiązywała zasada, że spadkobiercy automatycznie nabywają spadek wprost. Jeżeli zatem spadkobierca w terminie przewidzianym w ustawie i w stosownej formie nie złożył żadnego oświadczenia – otrzyma spadek wprost. Co to oznacza? Spadkobierca otrzyma w ten sposób zarówno majątek jak i długi po zmarłym. Co więcej- odpowiedzialność za te zobowiązania rozciąga się na cały majątek spadkobiercy.

Dotychczasowe zapisy były oceniane jako społecznie niesprawiedliwe. Spora część spraw dotyczących przyjęcia długów po zmarłych była rozstrzygana przed sądami. Z tych względów od 18 października 2015 r. wprowadzono nowe przepisy dotyczące dziedziczenia długów, zapewniające większą ochronę dłużnikom. Jednakże należy podkreślić, że będą miały one zastosowanie do spadków, które zostały otwarte z tą datą lub poźniej. Datą otwarcia spadku jest data śmierci spadkodawcy.

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Zgodnie z nową obowiązującą regulacją jeśli spadkobierca w okresie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule do dziedziczenia nie zrobi nic, wówczas odziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Co to oznacza w praktyce? Spadek zostanie przyjęty z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Sporządzenie spisu majątku spadkodawcy

Nowe zasady dziedziczenia nakładają jednak na spadkobierców dodatkowy obowiązek- sporządzenia spisu majątku spadkodawcy – zestawienia aktywów i pasywów spadku. Dotychczas do tych czynności uprawniony był komornik na podstawie stosownego wniosku złożonego w sądzie. Komornik dokonywał wówczas spisu inwentarza. Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia wprowadziły dodatkowo prywatny wykaz inwentarza. Uprawniony do jego sporządzenia będzie spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny, a także wykonawca testamentu.

Wykaz inwentarza należy następnie złożyć u notariusza bądź w sądzie, gdzie zostanie sporządzony z tej czynności stosowny protokół. Sporządzenie spisu inwentarza nie jest czynnością nader skomplikowaną. W celu uproszczenia tej procedury został przygotowany formularz, który należy zastosować do spisania majątku. Nie można jednak dopuścić do sytuacji, że w formularz zostaną celowo wpisane korzystne dla nas składniki. Działanie takie może bowiem doprowadzić do odebrania spadkobiercy możliwości powołania się na ograniczenie odpowiedzialności za długi.

Sąd po otrzymaniu takiego spisu zarządzi ogłoszenie o złożeniu wykazu. Wierzyciel będzie mógł zapoznać się z treścią wykazu oraz kwestionować jego treść, jest on również uprawniony do złożenia wniosku do sądu o wydanie postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza.

Czy zmiany faktycznie są korzystne? Dla kogo?

Biorąc pod uwagę jak wiele dramatów ludzkich wywołały przepisy spadkowe w poprzednim brzmieniu, obecną regulację należy ocenić pozytywnie. Przede wszystkim dla spadkobierców. Ale co z wierzycielami zmarłego? Z pewnością ta grupa nie jest zachwycona zmianami, jednak nie pozostają oni bez możliwości interwencji w przypadku choćby zastrzeżeń do wykazu składników majątku złożonego przez spadkobiercę. Jednak bezsprzecznie ich uprawnienia do egzekwowania zadłużenia po zmarłym zostały znacznie ograniczone.