Archiwa tagu: uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Ostatnio jeden z przyjaciół zadał mi pytanie „Czy w chwili ukończenia przez jego syna 18 lat wygaśnie nałożony na niego jako ojca obowiązek alimentacyjny”. Odpowiedź na to pytanie była przecząca.
Uzyskanie przez dziecko pełnoletniości nie powoduje, że obowiązek alimentacyjny rodziców wygaśnie. Obowiązek alimentacyjny rodziców dotyczy dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Pamiętajmy jednak, że chodzi tutaj wyłącznie o dochody z majątku dziecka, takie jak np. czynsz, odsetki. Nie jest jednak brana pod uwagę wartość majątku dziecka, gdyż skład tego majątku powinien pozostać niezmieniony.
Na rodzicu zobowiązanym do płacenia alimentów na rzecz dziecka obowiązek ten ciąży nawet po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, chyba że świadczenia te wiążą się z nadmiernym dla rodzica uszczerbkiem lub jeśli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się.
W takim wypadku obowiązany do płacenia alimentów może wytoczyć powództwo domagając się uchylenia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka pełnoletniego.
Jak sporządzić pozew w takiej sprawie? W pierwszej kolejności, jak w każdym piśmie procesowym, należy wskazać sąd właściwy do rozpoznania tej sprawy. Sprawy alimentacyjne rozpatrywane są zawsze przez sądy rejonowe – wydziały rodzinne i nieletnich. Pozew należy więc wnieść do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, czyli osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów. Następnie należy wskazać strony powstępowania. Powodem w takiej sprawie będzie osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, natomiast pozwanym będzie uprawniony do alimentów. Wskazując strony postępowania należy podać ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania. Ponadto powód musi wskazać także swój numer PESEL. W pozwie należy również określić wartość przedmiotu sporu. W przypadku pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wartość przedmiotu sporu stanowi iloczyn miesięcznej kwoty alimentów (np. 400 zł) oraz 12 miesięcy, czyli w tym wypadku w.p.s. wynosi 4.800 zł. Od tej wartości należy uiścić opłatę od pozwu w wysokości 5%, czyli zgodnie z moim przykładem będzie to kwota 240,00 zł. W pozwie należy wskazać czego i od kogo żądamy. Musimy uzasadnić swoje żądanie oraz powołać dowody na poparcie swoich racji. Jeżeli będziemy domagali się przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków to należy podać w pozwie ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania, a także wskazać na jaką okoliczność mają być przesłuchani. Należy również pamiętać, iż pozew musi zostać podpisany, a do sądu składamy jego oryginał wraz z odpisem pozwu oraz załączników dla strony przeciwnej.
Dla ułatwienia zamieszczam poniżej wzór takiego pozwu.

Do pobrania: wzór pozwu o uchylenie alimentów